2.Orange en Kwaliteit gaan hand in hand

Kwaliteit

2.Orange is een professionele organisatie, die staat voor kwaliteit. Voortdurende procesoptimalisatie stelt ons in staat dit kwaliteitsniveau te garanderen en zo mogelijk te overtreffen. ISO-certificering is hierbij geen doel op zich, maar wel een efficiënt hulpmiddel. In ons kwaliteitshandboek hebben ons beleid vastgelegd en doelen gesteld. Hieronder vindt u een samenvatting van ons kwaliteitsbeleid. 

Uitgangspunten
Het kwaliteitsbeleid maakt integraal onderdeel uit van het beleidsplan van 2.Orange. De meerjaren doelstellingen van het kwaliteitsbeleid zijn hierin opgenomen. Om klanten en partners op professionele wijze van dienst te kunnen zijn, werken wij met een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de kwaliteitscyclus Plannen, Doen, Check en  Actie.

  • Plannen: het vaststellen van doelstellingen en processen die nodig zijn om resultaten te bereiken in overeenstemming met de eisen van belanghebbenden en het beleid van onze organisatie;
  • Doen: het invoeren van en werken volgens vastgelegde processen;
  • Check: het bewaken en het meten van processen ten opzichte van beleid, doelstellingen en eisen van belanghebbenden, evenals het rapporteren van resultaten;
  • Actie: maatregelen treffen om de procesprestaties continu te verbeteren.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is op deze wijze gebaseerd op drie pijlers: proces-, prestatie- en verbetermanagement. 

Procesmanagement maakt de onderlinge relaties van processen inzichtelijk en in welke volgorde processen lopen en hoe zij op elkaar ingrijpen en afhankelijk van elkaar zijn. 

Prestatiemeting met de juiste prestatie-indicatoren laat zien in hoeverre (bij)sturen van doelstellingen en processen noodzakelijk is. Onze prestatie-indicatoren zijn beschreven in de procesrapporten van 2.Orange.  

Doelstellingen van 2.Orange zijn waar mogelijk SMART uitgedrukt in prestatie- indicatoren. Verbetermanagement zorgt ervoor dat de kwaliteitscyclus altijd volledig wordt doorlopen. Wij hebben het monitoren, evalueren en verbeteren vastgelegd in een afzonderlijk document.

Het kwaliteitsmanagementsysteem moet zodanig zijn ingericht dat het helpt om de uitvoering van onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Het kwaliteitssysteem bevat zo min mogelijk papier en gaat uit professionele medewerkers die staan voor hun vak.

De directie van 2.Orange is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast is iedere medewerker binnen 2.Orange verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn eigen taakgebied. Belangrijke wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem worden besproken in het werkoverleg, onder voorzitterschap van de directie van 2.Orange. 

Het doel van ons proces-, prestatie- en verbetermanagement? Een bijdrage leveren aan een transparante, zorgvuldige en efficiënte uitvoering van onze oplossingen op het gebied van audiovisueel ICT. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt bij het verder verbeteren van de samenwerking en communicatie met derden (klanten, partners en leveranciers). Het is een vindplaats voor het vastgelegde beleid en de bedrijfsprocessen van 2.Orange en draagt bij aan het inwerken van nieuwe medewerkers en het vervangen van medewerkers in het geval van (langdurige) afwezigheid. Daarnaast dient ons handboek kwaliteit als een basisdocument voor interne en externe audits.