MVO - Duurzaamheid 2.Orange

MVO - Milieu

2.Orange staat als organisatie midden in de samenleving. Een samenleving waarin duurzaamheid van het grootste belang is voor de toekomst. Daarom willen wij als organisatie samen met onze medewerkers en toeleveranciers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzaamheid: de toekomst begint vandaag!

Aandacht voor (de toekomst van) onze samenleving in combinatie met kwalitatief de beste oplossing voor onze klanten. Dat is de uitdaging waar wij als onderneming voor gaan op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Algemeen
2.Orange ziet MVO als vanzelfsprekend: als bedrijf ben je verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsresultaat. MVO is een proces en geen eindbestemming. Doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. De onderneming zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Initiatieven op MVO-gebied kunnen worden verdeeld over zes pijlers, gebaseerd op de drie kerngebieden People (sociaal), Planet (ecologisch) en Profit (economisch):

 • zorg voor medewerkers
 • maatschappelijk betrokken ondernemen
 • toepassing van producten/concepten
 • eigen middelen
 • bewust omgaan met de projectomgeving
 • verantwoordelijk omgaan met partners

Zorg voor medewerkers

Arbeidsomstandigheden

Veilig werken
Onze installateurs en servicemedewerkers zijn werkzaam op locatie bij onze klanten. Daarom is ons veiligheidsbeleid erop gericht om onze installateurs en servicemedewerkers, maar ook onze klanten, eventuele toeleveranciers en onderaannemers, elke avond weer gezond naar huis te laten gaan. 2.Orange medewerkers, interne en externe, zijn allemaal in het bezit van een geldig VCA certificaat. We gaan alleen aan de slag als de omstandigheden veilig zijn. 

Opleiding
Instroom, behoud en doorstroom zijn sleutelwoorden bij 2.Orange. Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid opleidingen en trainingen te volgen om zich verder te ontplooien. Of het nu gaat om stagiaires of (nieuwe) medewerkers. Aandacht voor de oudere werknemer mag hierbij natuurlijk niet ontbreken.

Als SBB erkend leerbedrijf bieden wij stageplaatsen voor BOL en BBL leerlingen. Zo geeft 2.Orange deze jongeren een kans om een vak te leren, en blijkbaar in een prettige werkomgeving: de leerlingen komen regelmatig terug voor een tweede stageperiode of voor het tekenen van een arbeidscontract.

Specifieke doelgroep
Speciale aandacht is er voor mensen met een functiebeperking. Waar mogelijk binnen de bedrijfsvoering zal 2.Orange ook deze groep een kans geven binnen de onderneming. Zo was er een WIA jongere actief op de afdeling verkoop. Dit vraagt extra inzet van onze medewerkers bij begeleiding en eventuele aanpassing van werkomstandigheden. Wij werken nu aan de beleidsmatige invulling op dit gebied met als doelstelling; een inventarisatie van de werkplekmogelijkheden op afdelingsniveau.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Onderwijs
2.Orange is vanaf de start van de onderneming betrokken geweest bij het onderwijs. Door onze Ecabo certificering als erkend opleidingsbedrijf zijn de contacten intensief. Zo geven onze medewerkers regelmatig gastlessen te verzorgen. Met één onderwijsinstelling denken wij mee over het vormgeven van specifiek onderwijs. Omdat er op technisch audiovisueel gebied geen goede praktische opleiding bestaat, vindt de opleiding van technisch personeel plaats bij toeleveranciers of ‘on the job’. Onze doelstelling is dan ook samen met één van onze relaties aandacht en invulling te geven aan een technische opleiding audiovisueel, mogelijk als onderdeel van een reeds bestaande technische opleiding. Ook dit kunnen we vormgeven met gastlessen.

Bijdrage aan maatschappelijke organisaties en activiteiten
Wij steunen regelmatig lokale, regionale en/of nationale initiatieven waar wij ons mee kunnen verenigen als organisatie. Bijvoorbeeld door sponsoring van een toernooi of activiteiten op het gebied van onderzoek. Zo hebben wij een meerjarig sponsorcontract getekend voor een plaatselijk tennistoernooi. Naast het sportieve karakter van het toernooi was ook een vrij in te vullen programma voor ons een voorwaarde. Daarbij krijgen specifieke doelgroepen de gelegenheid om kennis te maken met de tennissport.

Stichting KiKA (Kinderen Kankervrij ondersteunen wij samen met één van onze partners door deelname aan activiteiten, zoals de sponsorloop. Daarnaast doneert 2.Orange jaarlijks een bedrag aan deze stichting.

Papier en karton dat niet kan worden (her)gebruikt verzamelen wij en geven het aan een goed doel. Wij steunen hiermee stichtingen en verenigingen op een praktische manier en sparen zo het milieu.

Toepassing van producten en concepten

Producten
2.Orange besteedt continu aandacht aan kwalitatief goede producten. Dat vertaalt zich ook in duurzaamheid. Producten gaan langer mee en geven minder problemen na installatie. Een win- win situatie voor alle partijen.

Milieuvriendelijke producten
Binnen 2.Orange wordt er waar mogelijk gekozen voor onderhoudsvriendelijke producten en details die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Cradle to Cradle concepten en producten
 • CFK-vrije spuitbussen
 • Groene kantoorartikelen

Verpakking
Veel producten op audiovisueel gebied zijn kostbaar en kwetsbaar en moeten dan ook goed zijn verpakt. Toch kan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal worden teruggebracht door bijvoorbeeld minder ‘omdozen’ te gebruiken. Wij wijzen onze toeleveranciers op hun verantwoordelijkheid en kiezen waar mogelijk voor alternatieven.

Concepten
Samen met onze klanten realiseren wij conceptmatige oplossingen. Zo kan onze afdeling printing het aantal afdrukken significant beperken door toepassing van automatiseringsconcepten.

Milieu
2.Orange werkt mee aan een schoner milieu door het gebruik van milieuvriendelijke producten, het scheiden van de afvalstromen, hergebruik van (afval)materiaal en het blijven zoeken naar nog schonere productiewijzen.

Eigen middelen

Energieverbruik eigen huisvesting
Ook verduurzaming van de bedrijfshuisvesting is een onderdeel wat niet vergeten mag worden. 2.Orange heeft hiervoor al verschillende maatregelen genomen. Enkele voorbeelden zijn:

 • een energiezuinig luchtbehandelingsysteem met warmtewisselaar;
 • verlichting wordt geregeld via licht- en bewegingsmelders;
 • wij trekken een trui aan op koude dagen;
 • apparatuur in showroom schakelt automatisch uit

Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden van zonnepanelen voor het opwekken van onze eigen stroom.

Vervoer
Transport van personen en middelen is belastend voor het milieu. Waar mogelijk willen wij deze belasting reduceren. 2.Orange heeft hier een aantal concrete maatregelen getroffen:

 • afleveren van bestelde producten zoveel mogelijk rechtstreeks van fabrikant naar klant
 • investeren in milieuvriendelijke auto’s voor onze commercieel medewerkers

Onze doelstelling is om de komende jaren te investeren in elektrische bestel- en servicewagens. Van belang hierbij is een goede actieradius in combinatie met de beschikbare laadruimte.

Bewust omgaan om projectomgeving

Hindervrij installeren
Als audiovisueel installatiebedrijf ontzorg je niet alleen de klant bij een nieuw project; ook de in- en externe omgeving mag zo min mogelijk overlast ondervinden. Bij complexe, uitgebreide installaties maken wij dan ook samen met de klant een projectplan en stellen een projectcoördinator aan. Dit projectplan gaat verder dan het project zelf. Alle in- en externe omgevingsfactoren worden benoemd met de bijbehorende beheersmaatregelen. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn:

 • aan- en afvoer van materiaal;
 • beperken geluidshinder;
 • parkeerbeleid;
 • communicatie met medewerkers;
 • minimale verkeershinder.

Doelstelling is het optimaliseren van projecten met behulp van het digitale projectplan op onze webportal. Dit projectplan is een dynamisch document, toegankelijk voor alle betrokken partijen.

Verantwoordelijk omgaan met ketenpartners

Klantwaarde maximaliseren
Vanaf startdatum worden specialisten betrokken bij onze projecten, waarbij de focus ligt op de waarde voor de klant. Door teamwork ontstaat er een hoge mate van betrokkenheid, die de klantwaarde maximaliseert. Ook onze toeleveranciers weten wie eindklant is en wat de wensen van zowel klant als 2.Orange zijn.

Integriteit en integer handelen
2.Orange is groot voorstander van een integere en transparante manier van ondernemen. Als het kan, dan doen we het. Als het niet kan, dan doen we het niet. Geen loze beloften, dat schept duidelijkheid. Wij hebben namelijk niets te verbergen. De 2 van 2.Orange staat voor samenwerking met onze toeleveranciers en samenwerking met onze klanten.

Integriteit is het fundament onder goed ondernemen en samenwerken. Het is meer dan het naleven van regels. Het vraagt om respect voor ethische waarden en om zorgvuldig handelen. Deze grondhouding vragen wij zowel van onze medewerkers als van onze zakenpartners. Onze verantwoordelijkheid eindigt namelijk niet bij de voordeur. Vandaar dat wij ook van onze partners deze grondhouding als maatstaf nemen. Alleen integer handelen leidt namelijk tot economisch succes op de lange termijn leidt.