Zoek

Algemene voorwaarden 2Orange

1. Algemeen

1.1 Op alle tussen de Opdrachtgever enerzijds en 2.Orange B.V. verder te noemen 2.Orange, anderzijds tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij 2.Orange expliciet schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd. 2.Orange verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden.

1.2 Deze voorwaarden vormen één geheel met de onderliggende overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 2.Orange, voor de uitvoering waarvan door 2.Orange derden dienen te worden betrokken.

1.4 2.Orange heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan. Indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na verzending van deze kennisgeving niet schriftelijk laat weten, dat hij met de wijzigingen of aanvullingen instemt, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijzigingen of aanvullingen

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van 2.Orange zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Vermeldingen van maten en of gewichten, van afbeeldingen en/of tekeningen, van technische specificaties, kleur in catalogi, brochures en/of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door 2.Orange schriftelijk is bevestigd.

2.3 2.Orange kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 De overeenkomst geldt als gesloten bij ontvangst van de aanvaarding van een aanbod tenzij een vrijblijvend aanbod onverwijld wordt ingetrokken en daarenboven onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de overeenkomst door de directie van 2.Orange.

2.5 Opdrachten aan 2.Orange gedaan gelden als onherroepelijk.

2.6 Alle met 2.Orange aangegane overeenkomsten zullen zijn gebaseerd op uitvoering in voor 2.Orange normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerk of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd en aanvaard dan worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht.

2.7 Tenzij anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd bij ommekomst van de overeengekomen looptijd stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van 12 maanden, tenzij één der partijen uiterlijk 3 maanden voor het einde van de betreffende periode de overeenkomst per aangetekend schrijven tegen het einde van die periode heeft opgezegd.

2.8 Zonder schriftelijke toestemming van 2.Orange is opdrachtgever niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

3. Prijzen

3.1 2.Orange behoudt zich het recht voor om overeengekomen prijzen en prijsstructuren te wijzigen vanaf een tijdstip gelegen drie maanden na aangaan van de overeenkomst.

3.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat 2.Orange gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving jaarlijks de tarieven aan te passen aan het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie van het voorafgaande jaar.

3.3 Onverminderd hetgeen is geregeld onder artikel 3.2 kunnen kosten en prijzen door 2.Orange telkenmale met ingang van een datum gelegen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever 30 dagen voor de ingangsdatum.

3.4 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door 2.Orange kenbaar gemaakte marktconforme aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3 is Cliënt gerechtigd binnen dertig werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van 2.Orange genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Het opzeggingsrecht is niet van toepassing indien 2.Orange prijzen en vergoedingen aanpast met inachtneming van de CBS index diverse goederen en diensten.

3.5 Bij leveranties beneden € 200,00 exclusief omzetbelasting zullen aan opdrachtgever, buiten de verzendkosten, € 15,00 orderkosten extra in rekening worden gebracht.

3.6 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Betaling

4.1 De betalingstermijn bedraagt binnen 14 dagen na factuurdatum en dient te geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

4.2 Indien opdrachtgever een door hem verschuldigd bedrag niet binnen de in artikel 4.1 vermelde termijn voldoet is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling benodigd is in verzuim en daarmee rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer bedraagt dan 18% per jaar, dan geldt het percentage van de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening.

4.3 2.Orange is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.

4.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 2.Orange verschuldigde.

4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4.6 Nadat opdrachtgever in verzuim is getreden komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke, welke worden gesteld op tien procent (10%) van het totale bedrag van de niet betaalde verschenen en nog niet verschenen termijnen met een minimumbedrag van € 110,00 ex. BTW ten laste van de opdrachtgever. Voor zover 2.Orange kan aantonen dat de gemaakte invorderingskosten hoger zijn dan de genoemde 10%, komen deze kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. Levering

5.1 De levertijd zal zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven. Deze gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van 2.Orange.

5.2 Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht zal 2.Orange, na ingebrekestelling door opdrachtgever, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding van de lever- tijd, dat wil zeggen een periode van minimaal 4 maanden, kan worden beschouwd als wanprestatie. Indien er gerede twijfel bestaat bij 2.Orange, omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever is 2.Orange bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en of diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

5.3 Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie niet kan worden uitgevoerd, terwijl 2.Orange in staat en bereid is tot levering van zaken en of diensten dan zal 2.Orange naar haar keuze voor rekening van opdrachtgever beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door een enkele schriftelijke mededeling van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

5.4 Opdrachtgever is verplicht aan 2.Orange de hierdoor geleden schade, waaronder de eventuele schade ten gevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van 2.Orange en van personen waarvan 2.Orange zich bedient en of opslag- kosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

6. Installatie

6.1 Opdrachtgever zal tijdig een medewerker aanwijzen die bij de installatie door 2.Orange in het gebruik van de apparatuur zullen worden geïnstrueerd.

6.2 Opdrachtgever zal bij de installatie en gedurende het onderhoud c.q. reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals elektrische spanning, licht, telecommunicatie- faciliteiten en hulpmaterialen ter beschikking stellen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door 2.Orange c.q. haar toeleverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 2.Orange c.q. haar toeleverancier totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met 2.Orange gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Door 2.Orange geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 2.Orange veilig te stellen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om 2.Orange daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 2.Orange ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is 2.Orange gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens 2.Orange bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6 Voor het geval 2.Orange zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 2.Orange en door 2.Orange aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 2.Orange zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Reclames

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en artikel 10 moeten reclames over direct waarneembare gebreken door de opdrachtgever binnen 14 dagen na aflevering of installatie bij 2.Orange zijn ontvangen.

9. Garantie

9.1 Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal 2.Orange gedurende een periode van 12 maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever, zulks onder de voorwaarde, dat laatstgenoemde de betreffende zaken bij 2.Orange aanlevert.

9.2 De garantietermijn op door 2.Orange verrichte reparaties bedraagt 3 maanden.

9.3 Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

9.4 Onderhoud, wijziging of reparatie van door 2.Orange geleverde zaken en programmatuur, welke niet door 2.Orange is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege niet aan 2.Orange toe te rekenen oorzaken doen iedere garantie vervallen.

9.5 2.Orange is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens 2.Orange.

9.6 Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen van zaken worden geleverd zal de opdrachtgever de oorspronkelijke door 2.Orange geleverde zaken en/of onderdelen van zaken aan 2.Orange terugleveren. Levering vindt plaats op het moment dat 2.Orange de laatstbedoelde zaken uit de apparatuur heeft verwijderd.

9.7 Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van 2.Orange, van haar personeel en van derden aan wie zij zich ter uitoefening van haar verplichtingen uit haar overeenkomst bedient, op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege gebleven prestatie met inachtneming van het bepaalde in artikel 9. De totale schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen, dan de netto factuurprijs, waarbij in geval van duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de bedongen prijs voor 2.Orange te leveren prestaties in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim.

10.2 Aansprakelijkheid van 2.Orange vanwege indirecte of directe schade ten gevolge van door opdrachtgever voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van 2.Orange afkomstige ontwerpen of tekeningen en/of ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.

10.3 2.Orange aanvaardt ook aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, vanwege opzet of grove schuld door een van haar werknemers begaan, doch zulks tot een maximum van €.2.500,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.4 Elke verdere aansprakelijkheid onder andere doch niet beperkt tot, die vanwege verborgen gebreken, die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiële, immateriële of gevolgschade, waaronder vertragingsschade of schade vanwege gederfde winst ten gevolge van stilstand, storing of slechte functionering van apparatuur, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade.

10.5 De opdrachtgever vrijwaart 2.Orange voor alle aanspraken van derden met name tegen auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het door opdrachtgever gereproduceerde werken betreft.

10.6 Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan bij gebreke waarvan de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan €.2.500,00.

11. Overmacht

11.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 2.Orange geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 2.Orange niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 2.Orange of van derden daaronder begrepen. 2.Orange heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 2.Orange zijn verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt mede verstaan gebrek aan of vertraagde aflevering aan 2.Orange van door haar bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens opdrachtgever benodigde zaken.

11.3 Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.

11.4 Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

12. Beëindiging

12.1 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met 2.Orange gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, beslag op van 2.Orange gehuurde zaken, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is 2.Orange gerechtigd, de overeenkomst(en) na een verzonden ingebrekestelling, naar keuze één of meer van de overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de aan 2.Orange toekomende rechten uit onder andere wanprestatie.

12.2 Naast de alsdan eventuele reeds bestaande vordering heeft 2.Orange recht op schade- schade op grond van de gesloten overeenkomst(en). Uit hoofde van omzet en winstderving. De schadevergoeding bedraagt 100% van de toekomstige contractueel overeengekomen termijnen tenzij schriftelijk of contractueel andere vergoedingen zijn overeengekomen.

13. Risico-overgang

13.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan opdrachtgever in de macht van opdrachtgever worden gebracht.

14. Vrijwaring

14.1 De opdrachtgever vrijwaart 2.Orange voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 2.Orange toerekenbaar is.

14.2 Indien 2.Orange uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden 2.Orange zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 2.Orange, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 2.Orange en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

15. Intellectuele eigendom

15.1 2Orange behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 2.Orange heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 2.Orange partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Alle geschillen, welke tussen 2.Orange met opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door 2.Orange met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten,die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, dan wel de rechtbank waar opdrachtgever is gevestigd zulks ter beoordeling aan 2.Orange, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard en behoudens het recht van partijen om zich rechtstreeks te wenden tot het gerechtshof te ʼs-Gravenhage.

16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17. Vind plaats en wijziging voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam

17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met 2.Orange.

17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.